วันที่   7   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง