วันที่   16   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมออนไลน์ การส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน ห้องประชุมปิยมิตร