วันที่   9   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ระชุมคณะกรรมการดำเนิงานการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุมปิยมิตร
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะทำงานอำนวยการ (โครงการเวทีและประชาคมฯ) ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง