วันที่   21   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ (อพ.สธ.) ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง