วันที่   15   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง ห้องประชุมปิยมิตร
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการติดตามผลและคณะทำงาน โครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง