วันที่   11   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมประเมินผลโครงการพลเมืองดี ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง