วันที่   29   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ห้องประชุมปิยมิตร