วันที่   16   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมพิจารณาคัดเลือก ผลงานนวัตกรรมการป้องกันยาเสพติด ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง