วันที่   19   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ฯ ห้องประชุมปิยมิตร
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมโครงการคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง