วันที่   6   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง