วันที่   7   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - จัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง