วันที่   13   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง