วันที่   5   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - พิจารณากลั่นกรองการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง