วันที่   10   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
08.30 น. - 16.30 น.   - อบรมดิจิตอล (ศึกษานิเทศก์) ห้องประชุมปิยมิตร