วันที่   2   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   -  - ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองตัวชี้วัด ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองตัวชี้วัด ห้องประชุมปิยมิตร