วันที่   9   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้องประชุมปิยมิตร
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชน ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง