วันที่   27   สิงหาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - คณะกรรมการกลั่นกรอง การตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ( ว 21/2560) ห้องประชุมปิยมิตร