วันที่   13   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ร้องเรียนโรงเรียนพรศิริกุล ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง