วันที่   16   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง