วันที่   29   กันยายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - มอบเกียรติบัตรรางวัลต่างๆ ดังนี้ 1. รางวัลวิธิปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปฐมวัยระดับจังหวัด/ระดับภาค 2. รางวัล IFTE ระดับจังหวัด/ระดับภาค 3. รางวัลขับเคลื่อนจุดเน้น กศจ. ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง