วันที่   5   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง