วันที่   14   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง