วันที่   19   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และตรวจสอบเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมข้อตกลงในการพัฒนางานศึกษานิเทศก์ PA ห้องประชุมปิยมิตร