วันที่   27   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - สอบคัดเลือกนักศึกาาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 (สัมภาษณ์) ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง