วันที่   6   ธันวาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - pยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง