วันที่   1   ธันวาคม   2565
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - สัมมนาสถานภาพและความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทย 2565 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง