วันที่   31   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมชี้แจงการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)(RT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง