วันที่   17   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   -  - ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง