วันที่   23   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - พิจารณาคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง