วันที่   24   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
13.00 น. - 16.30 น.   - การประชุมชี้แจงการบริหารการจัดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2565 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง