วันที่   27   มกราคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ NISPA รุ่นที่ 1 ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง