วันที่   7   ธันวาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุ่มชี้แจงการดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2566 ห้องประชุมปิยมิตร