วันที่   4   ธันวาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   -  ประชุมคณะทำงานการปรับปรุงแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันครู พ.ศ.2567 จังหวัดตรัง ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง