วันที่   8   ธันวาคม   2566
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ IFTE ห้องประชุมปิยมิตร